ETT MätKONSULTBOLAG GRUNDAT 2001
T. 08 - 410 143 60
Kostnadsförslag

INTEGRITESPOLICY

Vi Karlsons Koordinater AB, med adress Glavagatan 7, 123 71 Farsta är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar eller vi samlar in om dig. Vi följer de lagar som gäller för behandling av personuppgifter, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Personuppgifter som du lämnar till oss

När du har kontakt med oss genom att [använda våra tjänster/köpa våra varor [som kontaktperson för din organisation]] [kontaktar oss via telefon, e-post, kontaktformulär på vår hemsida eller via brev], laddar ned material från vår hemsida eller är med vid våra event] behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara [ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och annan personlig information.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du besöker vår hemsida och laddar ned material, prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla personuppgifter som information om din IP-adress, vilka undersidor du besökt, om du öppnat vår e-post.

Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Avtal mellan oss och den organisation du företräder

Om du företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress och annan personlig information. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning, behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för vår affärspartner går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot din organisation.

Marknadsföring av oss

Vi kommer att behandla [ditt namn, mobil- och telefonnummer och din e-postadress] för att skicka erbjudanden till dig om våra [varor/tjänster/annat]. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Våra erbjudanden innebär fördelar för våra kunder.

Bokföring

Vi kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan den organisation du företräder och oss för bokföringsändamål. Vi kommer av den orsaken att behandla [ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress [annat]]. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa lagen.

Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av anställda på Karlsons Koordinater AB. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas av aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU och EES.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter så länge som vi behöver för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Dina personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. En uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre behövs kan alltså finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål.

Vi behandlar personuppgifter om dig som behövs för att fullgöra vårt avtal med den organisation du företräder under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med organisationen.

Vi kommer att behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress och annan personlig information för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med den organisation du företräder och ett år därefter.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter som vi behandlar lagras och behandlas i enlighet med de krav som följer av gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. [Förklara mer]

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig [och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att kontakta oss på telefon 08-409 114 95. Vi kommer då att så långt möjligt sluta behandla dina personuppgifter för detta/dessa ändamål och ta bort uppgifterna. Om vi behöver fortsätta behandla uppgifterna för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy kan vi inte radera dem.

Rätt att lämna in klagomål

Namn: Olle Karlson (Personuppgiftsombud)
Telefon: 0704 - 33 67 77
E-post: olle@karlsons.se

Karlsons AB (Personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556610-0003
Glavagatan 7
123 71 Farsta

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se